معرفی

مشخصات فردی

بهزاد کاویانی

نام - نام خانوادگی : بهزاد   کاویانی

پست الکترونیکی : kaviani@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زیست شناسی گیاهی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیولوژی گیاهی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زیست شناسی علوم گیاهی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : فیزیولوژی گیاهی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : ۱۳۸۱-۰۲-۰۱

بهزاد کاویانی
بهزاد کاویانی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^